Video

Hình ảnh hoạt động

Hoạt động

Cây dâu lai F1 giống

Mô tả chi tiết

- Cây dâu có thời gian trong vườn ươm 50-60 ngày tuổi,

- Chiều cao đạt 0,3m tính từ gốc, đường kính thân cách cổ rễ 3cm đạt 0,3cm trở lên, độ thuần đạt trên 90%

- Sau trồng 4 – 6 tháng, có thể cho thu hái lá.