Video

Hình ảnh hoạt động

Hoạt động

Giống tằm lưỡng hệ

Mô tả chi tiết

- Thời gian sinh trưởng 22 -24 ngày

- Dạng tằm trơn, kén trắng

- Năng suất đạt 11-13kg/vòng