Video

Hình ảnh hoạt động

Hoạt động

Thuốc rắc mình tằm

Mô tả chi tiết

- Phòng chống có hiệu quả các loại bệnh hại tằm dâu và tằm ăn lá sắn.

- Sát trùng môi trường sống của tằm

- Dành cho tằm tuổi 1, tuổi 2 và tuổi 3